Quản lý Dịch vụ CNTT (ITSM) là gì?

Quy trình ITSM Quy trình ITSM là gì? ITIL phiên bản 4 gần đây đã chuyển từ việc đề xuất các “quy trình” ITSM sang giới thiệu 34 ITSM practice. Lý do của họ cho thuật ngữ cập nhật này là để “các yếu tố như văn hóa, công nghệ, quản lý thông tin và …

Quản lý Dịch vụ CNTT (ITSM) là gì? Read More »